User Profile

آیرین رستمی

Bio Statement نام من آیرین رستمی از سنگاپور 31 ساله هست شیفته آشکارسازی هواپیما هستم. حرفه ام متخصص صنایع غذایی هست اما در ابزار آلات صنعتی فروش تعمیرات شاغلم و در قسمت سانتیاگو دوتوکومان بزرگ شدم عبد منتظر لعب کردن بازی زندگی در روستا و کار کردن با تمام ابزار سرگرمی هستم و تعقل می کنم زندگی داخل دهکده قرین عمر اندر یک توقیفگاه مبصر دنیا هست و نباید طول عمر اندر ده را مشابه تمام خاطر پردازی ها دانست